Privacybeleid

Privacybeleid Tesland
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Dank u wel voor de interesse in onze website. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor Tesland. Door het openen c.q. gebruiken van de website stemt de bezoeker in met het door Tesland gehanteerde Privacybeleid. Het gebruik van de Tesland-website is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens. Als een bezoeker echter via onze website specifieke diensten wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we automatisch toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming. voorschriften die van toepassing zijn op Tesland. Met behulp van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het grote publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als beheerder heeft Tesland talloze technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Tesland is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Gegevenssubject

  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of andersoortige beschikbaarstelling, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Beheerder of beheerder verantwoordelijk voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke verwerker of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

 • h) Processor

  Bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt.

 • h) Bewerker

  Bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, beheerder, verwerker en personen die onder de directe autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de beheerder

Beheerder in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Tesland B.V.
Kabelstraat 7
1322 AD Almere

Telefoon: +31 (0)85 3033 403

E-mail: info@Tesland.com
Website: www.Tesland.com

3. Cookies

De internetpagina’s van Tesland gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Tesland de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijker diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruik hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren iedere keer dat de website wordt bezocht, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van overeenkomstige instellingen van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het permanent opslaan van cookies permanent. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Tesland verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Tesland geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Tesland anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de beheerder worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoerformulier dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De beheerder kan om overdracht naar een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst) verzoeken die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de beheerder kan worden toegeschreven.

Door zich te registreren op de website van de beheerder, worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum waarop de gegevens betrekking hebben – en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de beheerder te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel heeft strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevenssubjecten of -diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de beheerder te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de beheerder is in dat opzicht beschikbaar voor de betrokkene als contactpersonen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van Tesland krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het invoerformulier dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, en ook wanneer de nieuwsbrief wordt aangevraagd bij de beheerder.

Tesland informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigings e-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief bewaren we ook het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gegevenssubject op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de beheerder af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de beheerder te communiceren.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van Tesland bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Tesland zien of en wanneer een e-mail is geopend door een gegevenssubject en welke links in de e-mail zijn aangeklikt door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de beheerder opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de inschrijving in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de beheerder verwijderd. Tesland beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van Tesland bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Reacties functie in de blog op de website

Tesland biedt gebruikers de mogelijkheid individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen op een blog achter te laten, die zich op de website van de beheerder bevindt. Een blog is een op het web gebaseerde, publiek toegankelijke portal, waarmee een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en over het door de betrokkene gekozen (pseudoniem). Daarnaast wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt of illegale inhoud publiceert via een gegeven opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij zich bij een inbreuk kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk vereist is of het doel van de verdediging van de gegevensbeheerder dient.

10. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

De opmerkingen die in het blog van Tesland zijn gemaakt, kunnen worden geabonneerd door derden. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de opmerkingen die volgen op zijn opmerkingen over een bepaald blogbericht.

Als een gegevenssubject besluit om zich op de optie te abonneren, stuurt de beheerder een automatische bevestiging per e-mail om de procedure te controleren op de vraag of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres heeft gekozen voor deze optie. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

11. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Bevestigingsrecht

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op basis van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens die op enig moment zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betreffende categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarvan de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere juridische grond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG. < / li>
  • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene het wissen van door Tesland opgeslagen persoonlijke gegevens wenst op te vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van Tesland moet er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere beheerders die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke beheerders te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Tesland zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Het recht op beperking van verwerking

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de beheerder in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van de voor de verwerker voorrang hebben op die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Tesland opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan deze op elk moment contact opnemen met een medewerker van de beheerder. De medewerker van Tesland regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensportabiliteit

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet nodig voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten doorgeven, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Tesland.

 • g) Recht op object

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Tesland verwerkt de persoonsgegevens niet langer in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als Tesland persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar voor dergelijke marketing betreffen. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Tesland voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal Tesland de persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar door Tesland betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1). ) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Tesland. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties te gebruiken.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Tesland passende maatregelen om de de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Tesland.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Tesland.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op internet, een online community, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privé-profielen te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarin een Facebook-component (Facebook-invoegtoepassingen) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden via het Facebook-onderdeel. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep op onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subsite van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” -knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan stemt Facebook deze informatie overeen met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de beheerder het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing ‘_gat. _anonymizeIp’. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat naar de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft het bedrijf Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisies te treffen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt vervangen, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan zijn of haar competentie of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de beheerder de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online community, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetcommunity in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk het aanmaken van privéprofielen opnemen, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de corresponderende Google+ knop van Google via het respectieve component van de Google+ knop. Tijdens deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, herkent Google bij elke oproep van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website, welke specifieke subpagina’s van ons Internetpagina bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en Google vergelijkt dit met het respectieve Google+ account dat is gekoppeld aan de betrokkene.

Als de betrokkene op de Google+ knop klikt die op onze website is geïntegreerd en op die manier een Google+ 1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en worden de persoonlijke gegevens opgeslagen. Google slaat de aanbeveling van Google+ 1 van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de algemene voorwaarden die door de betrokkene in dit verband zijn aanvaard. Vervolgens wordt een Google+ 1-aanbeveling die de betrokkene op deze website geeft samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt op andere Google-services, zoals een zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina’s of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google legt deze persoonlijke informatie verder vast met het doel om de verschillende Google-services te verbeteren of optimaliseren.

Via de Google+ knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website is aangemeld bij Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt of niet op de knop Google+ klikt.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil doorgeven, kan hij of zij die overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Verdere informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+ 1-knop kunnen worden verkregen via https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de beheerder Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een service voor internetadvertenties waarmee de adverteerder advertenties in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google als dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina’s verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de beheerder begrijpen of iemand die een AdWords-advertentie op onze website heeft gegenereerd, een verkoop van goederen heeft gegenereerd, dat wil zeggen, heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina’s die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer we onze internetpagina’s bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene toegang hebben tot alle browsers in gebruik via de koppeling www.google.de/settings/ads en de gewenste instellingen instellen.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van de service Instagram. Instagram is een service die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de diensten aangeboden door Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd naar de download van een weergave van het corresponderende Instagram-onderdeel van Instagram. Tijdens deze technische procedure wordt Instagram op de hoogte van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep tot onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en is gekoppeld aan het respectievelijke Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website op Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden teruggevonden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De beheerder heeft geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyaangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN LinkedIn Ierland, Privacybeleid Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de download van een weergave van het bijbehorende LinkedIn-onderdeel van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is mogelijk te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure krijgt LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep op onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van ons internet. pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-onderdeel en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de LinkedIn-knoppen die op onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op LinkedIn is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om je af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van filialen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het instellen van dergelijke cookies kan worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van Pinterest Inc. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplek op internet, een online community die gebruikers in staat stelt om in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en met elkaar te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetcommunity toestaan om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat onder meer fotoverzamelingen en individuele afbeeldingen te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnen), die vervolgens kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenaamde re-pins) of Gereageerd op.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd gevraagd om via het respectieve Pinterest-onderdeel een weergave van het overeenkomstige Pinterest-onderdeel te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Tijdens deze technische procedure krijgt Pinterest kennis van welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elke oproep op onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Pinterest-onderdeel en gekoppeld aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Pinterest-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt informatie via het Pinterest-onderdeel dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Pinterest is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Pinterest-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Pinterest voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Pinterest-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Pinterest, die beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

20. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Tumblr

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van Tumblr. Tumblr is een platform waarmee gebruikers een blog kunnen maken en uitvoeren. Een blog is een op het web gebaseerde, over het algemeen publiek toegankelijke portal waarop een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. In een Tumblr-blog kan de gebruiker bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, koppelingen en video’s publiceren en deze verspreiden in de digitale ruimte. Verder kunnen Tumblr-gebruikers inhoud van andere websites importeren in hun eigen blog.

De werkmaatschappij van Tumblr is Tumblr, Inc., 35 East 21st Street, Ground Floor, New York, NY 10010, VERENIGDE STATEN.

Door elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een Tumblr-component (Tumblr-knop) is geïntegreerd, veroorzaakt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch de download van een weergave van de overeenkomstige Tumblr-component van Tumblr. Meer informatie over de Tumblr-knoppen die beschikbaar zijn op https://www.tumblr.com/buttons. Tijdens deze technische procedure wordt Tumblr zich bewust van welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van de Tumblr-component is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina te introduceren in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene is aangemeld bij Tumblr, detecteert Tumblr bij elke oproep op onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van onze internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Tumblr-component en gekoppeld aan de respectieve Tumblr-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Tumblr-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Tumblr deze informatie toe aan de persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount van de betrokkene en worden de persoonlijke gegevens opgeslagen.

Tumblr ontvangt informatie via de Tumblr-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene is aangemeld bij Tumblr op het moment van de oproep naar onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Tumblr-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Tumblr niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Tumblr-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tumblr zijn toegankelijk via https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

21. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van Twitter. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde ‘tweets’ kunnen publiceren en verspreiden. korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien stelt Twitter je in staat om een breed publiek te bereiken via hashtags, links of retweets.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een heruitzending van de inhoud van deze website zodat onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en ons bezoekersaantal kunnen vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep op onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze internetpagina was bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het respectievelijke Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Twitter-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Twitter ontvangt informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op Twitter is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

22. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen publiceren, waardoor ze ook gratis kunnen worden bekeken, bekeken en becommentarieerd. Met YouTube kun je allerlei soorten video’s publiceren, zodat je zowel via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers en video’s die door gebruikers zijn gemaakt.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De bepalingen voor gegevensbescherming van YouTube, die beschikbaar zijn op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

23. Betaalmethode: bepalingen betreffende gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke accountnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen naar derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook de functies van trustee en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. &Amp; Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor “PayPal” als de betalingsoptie in de online winkel, verzenden we de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonsgegevens, die in verband staan met de respectieve bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De beheerder zal persoonlijke gegevens overdragen aan PayPal, in het bijzonder als een legitiem belang bij de verzending wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietbureaus doorgegeven. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om gegevens te verwerken die in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden teruggehaald onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6 (1) lid. een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lid. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) lid. d AVG.
Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, dat wordt lid. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVPR).

25. De legitieme belangen van de beheerder of van een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, is lid. f AVG ons legitieme belang is om onze activiteiten uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

26. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

27. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.

28. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.